Historické dolování polymetalických rud na území Národního geoparku Vysočina – výzkumný záměr

Kraj Vysočina ID O03230.0001

Celkové výdaje projektu: 200 000,- Kč

Realizace projektu: 1. 8. 2023 – 31. 12 2023

Díky podpoře Kraje Vysočina zrealizujeme výzkumný záměr. Primárním cílem výzkumu je v této etapě odborně zdokumentovat vybrané lokality staré těžby polymetalických rud se stříbrem v regionu Národního geoparku Vysočina a provést jejich základní mineralogický výzkum. Vybrány byly lokality Jezdovice, Dobrá voda a Hostětice u Telče.

Základním východiskem při plánování projektu byla skutečnost, že pro centrální Českomoravskou vrchovinu jsou polymetalická ložiska a jejich těžba typickým jevem. Tento fenomén je zastoupen i v Národním geoparku Vysočina, stupeň jeho odborného poznání (mineralogie, geochemie apod.) je však velmi nízký. Zároveň je oprávněný předpoklad, že odborné výstupy z výzkumu a dokumentace staré těžby stříbra jsou v budoucnu dobře využitelné pro edukační účely, popularizaci a cestovní ruch – téma je to atraktivní a s obsahovým přesahem do řady jiných oblastí (historie, archeologie, ochrana životního prostředí apod.

Výstup: Mineralogická charakteristika rudních vzorků z lokality Jezdovice