Studie proveditelnosti rozvoje cyklostezek v mikroregionu Telčsko

Kraj Vysočina ID FV02430.0013 (1. 9. 2018 – 31. 08. 2019)

Celkové výdaje projektu: 400 000 Kč

Díky podpoře Kraje Vysočina zrealizujeme:

Studie proveditelnosti rozvoje cyklostezek v Mikroregionu Telčsko

Vypracování studie proveditelnosti vedení cyklostezek v mikroregionu Telčsko. Vše v návaznosti na již realizované cyklostezky v Telči, v návaznosti na připravované záměry okolních regionů a měst v oblasti rozšíření sítě cyklostezek. Nové cyklostezky propojí obce a turistické zajímavosti mikroregionu. Výstupem studie proveditelnosti bude:

  • propojení města Telč od jihu s Radkovem a dále na Černíč a vytvoření možného napojení na cyklostezku od Dačic kolem Moravské Dyje,
  • propojení města Telč od severozápadu přes Vanov s Řásnou a Lhotkou
  • propojení města od západu s většími obcemi – Krahulčí, Mrákotín,
  • propojení města od  jihovýchodu s Dyjicemi a následně přes Rozsíčky na Novou Říši, Bohuslavice, Starou Říši,
  • propojení města od severu s Volevčicemi a Studnicemi a Doupě a vytvoření možné napojení na cyklostezku od Třeště a na hrad Roštejn (částečně již je realizováno).
    Jednotlivé nové trasy cyklostezek budou projednány se zástupci dotčených samospráv. Trasy budou navrženy v maximální míře s ohledem na majetkové poměry. Bude jasný požadavek na hledání tras s co největším majetkovým zastoupením samosprávy, případně co nejmenším počtem soukromých vlastníků. Zároveň dojde u navržených tras ke zhodnocení návaznosti na územní plány a rovněž návaznost na zábory zemědělského či lesního půdního fondu jako možného významného limitu budoucí realizace. Rovněž bude součástí studie proveditelnosti zhodnocení finanční náročnosti realizace a definice možných dotačních zdrojů. U vybraných úseků navržených cyklostezek dojde k zaměření – výškopis a polohopis. Toto zaměření je velmi důležité pro další projektovou přípravu.