Strategie rozvoje Regionu Renesance

Novou strategii Regionu Renesance a dalších regionu a měst v rámci Regionu Renesance najdete zde: Strategie mikroregionů a měst v rámci Regionu Renesance

Projekt „Cestujeme po Regionu Renesance“ realizován v rámci operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013

S blížícím se koncem progr. období 2007 – 2013 a s očekáváním období 2014 – 2020 jsou jednotliví regionální aktéři podněcováni k formulaci projektových záměrů pro toto nové období. Příprava takovýchto záměrů vyžaduje jasné zmapování jejich přínosu a dopadu.

Pro smysluplnost budoucích projektů je nutné vycházet z reálných potřeb, objektivně formulovaných v plánech rozvoje měst, mikroregionů a regionů, při souladu s národní strategií a strategiemi EU. Protože jsou tyto strategie používány jako jedno z hl. kritérií při rozhodování o relevantnosti projektu, je zásadní, aby odrážely aktuální situaci a stavěly na posledních známých datech.

Ačkoli různých strategií a analýz existuje relativně mnoho, při jejich prostudování bylo zjištěno, že jednak neobsahují nejaktuálnější informace potřebné pro úspěšné formování budoucích projektů v regionu, a především, že žádná z nich nemapuje dotčené přeshraniční území. Přeshraniční strategie jako klíčový výstup projektu bude tedy první komplexní strategií AT-CZ regionu a bude jak aktualizovat již existující koncepce mikroregionů a měst, tak i rozpracovávat stávající vyšší územní strategie (např. Strategie EU 2020, Evropský region Dunaj – Vltava, krajské strategie) s přihlédnutím k podmínkám nadcházejícího progr. období, z nichž dvě stěžejní jsou: jasné definování cílů a větší důraz na přeshraniční spolupráci.

Dvojjazyčná komplexní strategie bude zpracována napříč oblastmi (dle modelu krajů) s důrazem na udržitelný rozvoj. Strategie pracuje s územím rozšířeného Regionu Renesnance, kdy se k již existujícímu celku čtyř CZ mikroregionů, připojí AT region Thayaland v projektu zastoupený městem Waidhofen/Thaya. Na základě Strategie RRR bude možné v následujících letech lépe identifikovat proj. záměry a zajistit jejich efektivní realizaci. Strategie rovněž do značné míry přispěje ke splnění požadavku vysokého stupně připravenosti projektů, což je požadavek stanoven pro programové období 2014 – 2020.

Cílem projektu je:

• zmapování dotčeného AT-CZ regionu s důrazem na udržitelný rozvoj a modernizaci regionu

• posílení přeshraničního regionu, spolupráce a vazeb mezi jednotlivými cílovými skupinami regionu

• vyhodnocení reálných nedostatků a potřeb dotčeného území s cílem posílení pozice česko-rakouského regionu

• zužitkování předchozích vypracovaných analýz a strategií s cílem vytvoření jedinečného dokumentu sloužícího potřebám příhraničního regionu, mikroregionů a měst, který by zajistil dlouhodobě udržitelný rozvoj

• podpora společné přeshraniční perspektivy a územního plánování s cílem integrace měst, funkčních městských a příhraničních regionů, lepší propojení městských center s periferními oblastmi

• identifikace oblastí pro zlepšení sítí mezi městy v oblasti kultury, lidských zdrojů, plánování a aktivit na poli životního prostředí a cestovního ruchu

• vytvoření podmínek pro přípravu a následnou realizaci nových příhraničních projektů investičního i neinvestičního charakteru