Přeměna školního statku

Název projektu: Příprava přeměny areálu školního statku Telč na vzdělávací, rekreační, společenské a kulturní centrum Mikroregionu Telčsko
podprojekty I-III

Program: Program obnovy venkova MMR

Termíny: 2004-2006

Stručný popis:
Školní statek Telč byl vybudován jako panský dvůr, provozovaný za účelem zásobování zámku a ve své podstatě tímto „dvorem“ dodnes zůstal. Je v něm provozováno zemědělství, které do budoucna nelze považovat za konkurenceschopné a navíc je zřejmé, že v areálu, vzdáleném cca 200 m od telčského zámku a náměstí není provozování zemědělství tím nejvhodnějším druhem lidské činnosti.
Školní statek Telč byl do roku 2004 příspěvkovou organizací kraje Vysočina a měl ve své zřizovací listině jako hlavní účel a předmět činnosti uvedeno zabezpečení potřeb občanů kraje, zejména výchovy a vzdělávání. Dále poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovišť a sportovních zařízení. Namísto těchto aktivit se školní statek věnoval převážně zemědělské prvovýrobě, především chovu skotu. Tento stav je dán zejména tradicí, která je areálu školního statku vlastní. Dlouhodobé udržení této tradice ve stávající podobě je však nereálné – zejména z důvodů ekonomických, částečně též společenských, hygienických. Vhodným řešením je z této tradice vyjít, zachovat styl a ducha areálu ŠS, ale prostřednictvím změny jeho využití nabídnout tuto tradici nejširší veřejnosti (turisté, místní obyvatelé, studující mládež…).
V roce 2004 přešel areál školního statku do majetku města Telč, které již předem začalo hledat možné postupy a zdroje, jak areál využít co nejefektivněji ve prospěch rozvoje města a mikroregionu, jeho obyvatel i návštěvníků. Vyřešení této otázky – nalezení a schválení směrů a postupů přeměny včetně vypracování technické studie těchto aktivit bylo předmětem žádostí podaných do tohoto programu v letech 2004-2006.
Ing. arch. Koucký ve studii ocenil význam a možnosti obrovského areálu, který v České republice nemá obdoby. V areálu může být vybudováno např. kongresové centrum s širokým zázemím volnočasových aktivit (bazén, jízdárna, sportoviště, restaurace, obchůdky), které mohou sloužit jak obyvatelům a návštěvníkům Telčska, tak studentům středních škol a Karlovy a Masarykovy univerzity, které nyní v Telči otvírají své fakulty. Přípravné práce přeměny výjimečného areálu vzbudily velkou pozornost v odborných kruzích. Mikroregion Telčsko je členem různých organizací, jež usilují o spolupráci (Místní akční skupina Mikroregion Telčsko, GIZ – síť center přeshraniční spolupráce, IIZ – spolupráce s Rakouskem). Jednou z uvažovaných aktivit je uspořádání části Dolnorakouské zemské výstavy v roce 2009, která by do Telče přilákala architekty evropské úrovně a mohly by ji navštívit statisíce návštěvníků. Vybudované pavilony by samozřejmě zůstaly k dalšímu využití.
S těmito ambicemi byla zahájena další fáze příprav – vytvoření informačního centra. V západní Evropě je standardem před zahájením významné stavby (administrativní komplexy, obchodní centra, tunely, mosty, parky) vybudovat přechodné informační centrum, v němž mají zájemci možnost seznámit se s projektem pomocí trojrozměrného modelu a multimediální prezentace projektu na vysoké úrovni.
V Panském dvoře se naskýtá možnost využít k tomuto účelu památkově chráněný holubník, který stojí na prvním nádvoří. Po provedení základních stavebních úprav je možno vystavit zde trojrozměrný model. V budoucnu bude infocentrum využíváno k zachycení prvního náporu turistů z parkoviště.

Hlavní aktivity:
I. – zaměření areálu s nejbližším okolím jako podklad pro vypracování studie (PROGEO JIHLAVA, spol. s.r.o)
– zpracování urbanistické studie, návrh nového využití – varianty (Roman Koucký architektonická kancelář, s.r.o.)
– vytvoření pracovního týmu Místní akční skupiny
II. – zaměření budovy sýpky (PROGEO JIHLAVA, spol. s.r.o)
– vypracování regulačního plánu (Roman Koucký architektonická kancelář, s.r.o.)
III. – zhotovení trojrozměrného modelu budoucí stavby (Roman Koucký architektonická kancelář, s.r.o.)
– stavební úpravy holubníku – příprava informačního centra (STARKON JIHLAVA CZ a.s.)
– developerské služby – studie – rozbor možností dalšího postupu, směřujícího k nalezení privátního partnera (Deloitte Advisory s.r.o.)

Rozpočet:
I. 950.000,- Kč, z toho dotace 665.000,- Kč
II. 450.000,- Kč, z toho dotace 315.000,- Kč
II. 2.400.014,- z toho dotace 1.680.000,- Kč

V roce 2007 proběhlo výběrové řízení na privátního partnera projektu.