Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního kompostování v Mikroregionu Telčsko

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003845

Předmětem podpory je pořízení 280 ks kompostérů, které budou sloužit pro domácí kompostování v obcích Mikroregionu Telčsko. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 336 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.