O projektu

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.
Projekt je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO).

CSS budou poskytovat služby nejen v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Hlavním cíle projektu:

  • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
  • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
  • zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  • zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany.

zdroje financování: ESF, OPZ

harmonogram projektu: 7/2016 – 6/2019, doba udržitelnosti: 7/2019 – 7/2020

Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky