Národní geopark Vysočina – strategicky řízený národní geopark

Výše dotace: 200 000 Kč (100%)

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

ID O002923. 0001

Předkládaný záměr navazuje na projekt „Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark“, realizovaný s podporou Kraje Vysočina v období od července 2018 do prosince 2019. Zaměřuje se na nastavení a realizaci konkrétních opatření pro další rozvoj Geoparku Vysočina, s cílem posílení jeho konkurenceschopnosti, atraktivity a prestiže v celorepublikovém i mezinárodním měřítku.

Jedná se především o posílení činnosti a spolupráce ve vědě, výzkumu a vzdělávání a praktické aplikace získaných vědeckých poznatků, které podpoří rozvoj turistického potenciálu geoparku, s uplatněním zejména v tvorbě či inovaci nástrojů a produktů udržitelného cestovního ruchu či v přípravě nových vzdělávacích a osvětových aktivit geoparku. Pestrá nabídka zajímavých aktivit, které drží krok s nejnovějšími vědeckými poznatky, má potenciál přilákat více návštěvníků či prodloužit dobu jejich pobytu na území geoparku. To přináší pozitivní dopady jak na hospodářský rozvoj území, tak na prohloubení znalostí obyvatel o území a posílení jejich sounáležitosti s regionem a krajinou. Plánované klíčové aktivity projektu budou zaměřeny na vědecko-výzkumnou činnost, ve spolupráci s institucemi výzkumné a akademické sféry, zejména Muzeem Vysočiny Jihlava, katedrou geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Národním přírodovědeckým muzeem, Českou geologickou službu a dalšími relevantními vědeckými pracovišti.