Mikroregion Telčsko – zkvalitnění systému nakládání s odpady

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011946

Předmětem projektu je zlepšení stávajícího systému nakládání s využitelnými složkami odpadů prostřednictvím pořízení nádob, velkoobjemových kontejnerů, šztěpkovačů a revitalizace/úprava kontejnerových stání v rámci spádové oblasti projektu. Realizace projektu přispěje k zvýšení operativnosti, flexibility a celkové kvality odděleného sběru. Dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady.

Celkové způsobilé výdaje: 2 957 883 Kč

Dotace EU: 2 514 201 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 443 682 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 11.12.2020

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12.2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prosředí ČR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.