Koncepční studie Národního geoparku Vysočina

Hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID O03143.0001

Dotace: 200 000 Kč

Garanti: RNDr. Ing. Ivo Macek, RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.

Předpokládaný rozsah: 75 s.

Předpokládaná struktura:

1. Záměr studie (5 stran)

Nutný úvod do problematiky řešené studie. Seznámí uživatele s předmětem a cílem výzkumu.

2. Detailní přehled území se zájmovými body (15 stran)

Kapitola, která představí zájmové území a uvede do problematiky v jakém geografickém prostoru se budeme v průběhu studie pohybovat.

3. Analýza území (25 stran)

 • Historie

Jaká je historie zájmové území? Abychom mohli popsat výstupy studie, tak je nutné znát detailněji historii zájmového území a jeho výzkumný potenciál.

 • Geologická charakteristika území – úroveň vědeckého poznání regionu

Bez hornin by nebyl geopark, a proto je nezbytné šířeji odborně popsat studii s důrazem na geologickou historii daného území a soupis vědeckých rešerší s ohledem na nejnovější vědecké závěry.

 • Návštěvníci geopark

Výzkum chování návštěvníků a jejich představy o tom, jak na ně geopark působí a co od něj očekávají. Výzkum bude probíhat v regionu.

 • Mobilita

Rozloha geoparku činí 205 km2, a proto je potřeba vnímat faktor mobility návštěvníků po celém území jako velmi stěžejní. Proto bude nezbytné zhodnotit budoucí potenciál inovovaného přístupu k jednotlivým bodům zájmů.

 • Stav bodů zájmů

V geoparku se za poslední 2 roky vybudovala dvě nová zastavení. V současnosti je ale na území několik již zastaralých infotabulí, které je nutné revidovat a inovovat z pohledu nové studie.

 • Brand

Výzkum vnímání značky Geopark Vysočina je stěžejní. Nutné budou kroky k jeho posílení a širšímu povědomí na základě budoucího vývoje.

4. Klíčová zjištění (5 stran)

Na základě předchozí kapitoly – Analýza území – budou identifikovány silné a slabé stránky současného stavu z pohledu vědeckovýzkumných aktivit.

5. Koncepční řešení NGV (20 stran)

 • Poslání a vize
  • Na základě výzkumných aktivit identifikujících současný stav přijde koncepční studie s novou vizí a posláním Geoparku Vysočina. Zároveň bude vytvořena série doporučení dalšího rozvoje v oblasti odborné, marketingové, architektonické a grafické.
 • Obsah a role NGV ve veřejném prostoru regionu
  • Příklady obsahové náplně
  • V tomto bodě přijde studie s návrhy odborných okruhů, které se budou opírat o nejnovější vědecká zjištění z daného území.
 • Architektonický ráz NGV
  • Budou vytvořeny architektonické studie pojetí bodů zájmů a sjednocení jejích vyznění vůči návštěvníkům.
 • Užití umění v prostoru
  • Hlavní claim NGV je „Ráj kameníků“, a proto bude inovativně věnovaná část i možnosti využití umění ve veřejném prostoru s odkazem na hlavní surovinu regionu – kámen, dřevo.
 • Návrh výzkumných projektů
  • Využití potenciálu geoparku k prohloubení vědeckého poznání regionu.
 • Návrh etapového projektu rozvoje území
  • Aby byla výsledná studie co nejvíce návodná pro další rozvoj geoparku, bude vytvořen rámcový program etapizace, aby zohledňoval regionální možnosti financování.

 6. Závěr a doporučení (5 stran)V závěru studie dojde ke shrnutí zjištěných a doporučených stanovisek včetně konkretizovaných výstupů.