Kameny bez hranic

Fond malých projektů Interreg

Steine ohne Grenzen – SOG – KPF-02-142

Celkové výdaje projektu 23.516,37 EUR, dotace 85%.

Jedná se o druhý společný projekt partnerů Geoparku Vysočina (GV) a Naturparku Blockheide (NB), který navazuje na předchozí skvělou spolupráci. Partneři mají zájem prohloubit svůj vztah, vzájemně se učit a rozvíjet společné know how v oblasti enviromentálního vzdělávání a turismu.
Území GV i NB je poutavé díky četným žulovým útvarům, které tvoří jedinečné skalní útvary. Společnými tématy obou území jsou žula, ochrana přírody, turismus a vzdělávání.
Partneři mají rozdílnou úroveň zkušeností z řízení turistické destinace. Vzájemná spolupráce má za cíl pozdvihnout úroveň partnera v oblastech, v kterých je druhý partner zkušenější. Partneři vycházejí z předpokladu 1+1=3. Spoluprací a sdílením zkušeností dosáhnou lepších výsledků a za nižší náklady.
Projekt předpokládá těsnou spolupráci partnerů na všech aktivitách a výstupech. Aktivity jsou zaměřené na vzdělávání dětí, posilování vztahu k místní krajině, tvorbě společné turistické strategie a vzájemnou propagaci.