GIS data

Název projektu: GIS data Mikroregionu Telčsko – podprojekty II-IV
II. Nákup katastrálních dat pro Mikroregion Telčsko (2004)
III. WMS mikroregionu, digitalizace katastrálních dat (2005)
IV. 3D model Telčska (2006)

Program:
II. Fond Vysočiny – GIS II
IV. Fond Vysočiny – GIS IV

Stručný popis:
Obce mikroregionu spravují každá své katastrální území a při této činnosti narážejí na nepřehlednost, nekompletnost a nekompatibilnost informací o tomto území. Pořízení katastrálních dat v digitální podobě, jejich úprava a propojení s dalšími informacemi umožnilo zpřehlednění evidence a správy veškerého nemovitého majetku, nacházejícího se v území obcí včetně následného zlepšení možností přístupu veřejnosti k těmto informacím.

Hlavní aktivity:
II – doměření inženýrských sítí v několika obcích (PROGEO JIHLAVA, spol. s.r.o.) – zpracování rastrových dat, doplnění o signifikantní geoinformace – rastry byly převedeny do formátu tiff a doplněny o georeferenční lokalizační soubory
III. – digitalizace katastrálních území, ve kterých neexistují KM-D ani DKM, vložením bodů (centroidů) pro identifikaci parcel rastrové mapy – implementace aplikační vrstvy katastru nemovitostí celého mikroregionu v rámci informačního systému WMS, včetně zřízení příslušných oprávnění a propojení s databází portálu mikroregionu – vytvoření dalších vrstev – letecká fotografie (ortofoto), turistické zajímavosti, cyklotrasy, … (HELP SERVICE – REMOTE SENSING s.r.o.)
IV. – vytvoření digitálního modelu terénu nad ortofotem – vytvoření vektorových vrstev turistických tras, vodstva a maloplošných chráněných území, označení míst obcí, hlavních silnic, železničních zastávek, rybníků, potoků, turistických zajímavostí, památných stromů a významných krajinných prvků – průlety nad 3D modelem (cyklotrasy, historické procházky), pohledy na vybrané lokality (GEODIS BRNO, spol. s.r.o.)

Rozpočet:
II. 96.632,- Kč, z toho dotace 48.000,- Kč
III. 165.000,- Kč
IV. 153.700,- Kč, z toho dotace 76.850,- Kč

Současný stav:
aktualizace dat probíhá ve spolupráci s Katastrálním úřadem Telč

Odkaz:
https://hsmap.bnhelp.cz/app/telc/maps.php

Přímo na projekt: https://hsmap.bnhelp.cz/app/telc/index.php?project=telcmikro