FUWA

Název projektu: Future of Waste

Program: Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013

Termíny: 2011 – 30. 6. 2014

Stručný popis:
Cílem projektu je vytvoření optimálního systému nakládání s odpady v regionu Vysočiny – Mikroregionu Telčsko a v Dolním Rakousku s ohledem na optimalizaci enviromentálních, energetických a sociálních efektů při zachování podmínek ekonomické realizovatelnosti. Alternativy zahrnují jak regionální, tak nadregionální možnosti předběžné úpravy odpadu, jeho využití, případně likvidace. V rámci projektu budou pořádány semináře na školách i v obcích jejichž hlavní náplní bude tématika nakládání s odpadem a jeho předcházení.

Hlavní aktivity:
– zpracování Strategické studie (POH) mikroregionu
– pořádání osvětové kampaně – 10x semináře na obcích, 10x semináře na školách
– pořádání 6ti demonstračních akcí
– dovybavení sběrných sítí v pilotních obcích
– modelový příklad BRO v pilotních obcích – nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

Rozpočet:
99 980 eur z toho 90% dotace

Stav do konce roku 2012:
Mikroregion Telčsko dokončil strategickou studii “ Plánu odpadového hospodářství v Mikroregionu Telčsko“ a zároveň v rámci projektu pořádá v prosinci 5 seminářů k odpadovému hospodářství v obcích Mikroregionu Telčsko. Na seminářích budou prezentovány dílčí výsledky Strategické studie plánu odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko, která se právě zpracovává. Dalšími tématy semináře bude jak ušetřit za odpady, jak třídit, jak předcházet vzniku odpadu a příklady z Rakouska