Vylepšení systému odděleného sběru využitelných částí odpadu v Mikroregionu Telčsko

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007742

Předmětem podpory je pořízení nádob a štěpkovačů pro vylepšení systému odděleného sběru využitelných částí odpadu v Mikroregionu Telčsko. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich pracování či třídění o 210,64 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 2 031 753 Kč

Dotace EU: 1 726 990 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 304 763 Kč (15 %)

V rámci projektu bude pořízeno vybavení, které bude sloužit pro zlepšení systému odděleného sběru využitelného odpadu. Jedná se o pořízení 240 l a 1100 l nádob na plast, papír a biologicky rozložitelný odpad, směsné sklo a textil, pořízení velkoobjemových kontejnerů na biologicky
rozložitelný odpad a objemný odpad, štěpkovače dřevní hmoty.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.