Cestujeme po RR

Přeshraniční projekt Cestujeme po Regionu Renesance usiluje o naplnění nabídky služeb v oblasti volného času pro turisty a obyvatele regionu. Tento projekt rozvíjí region, zvyšuje jeho atraktivitu a snaží se dále o zlepšení turistické nabídky a propojení této nabídky s podobnými aktivitami v sousedním regionu Zukunftsaraum Thayaland.

Projekt dále poskytne jedinečnou možnost zapojení menších obcí ležících na trasách Regionu Renesance do společné nabídky regionu i zapojení do přeshraniční spolupráce.

Obsahem projektu je:

 • zlepšení stávající sítě cyklotras a jejich propojení na rakouské cyklotrasy
 • vybavení těchto tras mobiliářem
 • zlepšení propagace regionu vydáním cykloturistických map
 • nástavba regionálních www stránek
 • vyznačení nových naučných stezek a jejich propojení s rakouskými stezkami hraniční lávkou přes řeku Dyji

Propagace projektu:

Projekt bude propagován na www stránkách, v letní sezóně budou uspořádány marketingové akce na podporu využívání stezek. Partneři předpokládají velký potenciál tohoto projektu a přínos pro AT-CZ spolupráci spočívající ve vytvoření společné nabídky turistických tras, propojení naučných stezek na rakouské stezky a široké propagaci turistické nabídky v zemi partnera.

Cílem projektu je:

 • propojení nabídky turistických cílů v příhraničních regionech (Vysočina, jižní Čechy, Dolní Rakousko)
 • soubor menších investičních a propagačních opatření v rámci projektu povede k trvale udržitelnému rozvoji cestovního ruchu v dotčeném AT-CZ území
 • rozvoj, zlepšení a dokončení infrastruktury pro (měkký) cestovní ruch
 • zlepšení dostupnosti turistických a kulturních cílových míst, kterých je v dotčeném AT-CZ území
 • zvýšený počet rozšíření nabídky pro turisty vedoucí k prodloužení jejich pobytu, zlepšení kvality života místních obyvatel
 • zlepšení stávající sítě cyklotras, optimalizace a vzájemné provázání tras mikroregionů s napojením na AT trasy, mj. hraniční lávkou přes řeku Dyji